• Gyerekmunka
 • Két gyerek
 • Gyerekek a családban
 • Öregek
 • Asszony tánc
 • Asszonyok terménnyel
 • Városkép
 • Tanítás
 • Always on the road
 • Bare Eyes
 • Black albino
 • Children of Misery
 • Kids of Kenya
 • Maasai Chief
 • Maasai children
 • Maasai village
 • Maasai women
 • Past and the future on her face
 • Smiling in chador
 • The English teacher

"A természeti kultúrák "megszentelt föld, megszentelt szex" bölcsessége erre irányult: maradjunk egyensúlyban a földdel."

Dolores LaChapelle, mélyökológus
Hírlevél
Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
Melyik csoportot képviseli?:*

Nemzetközi Fejlesztési Célok

Magyarország nemzetközi fejlesztési politikájának fenntarthatósági vizsgálata

A nemzetközi fejlesztés (NEFE) egy ilyen kis ország, mint Magyarország esetében a globális kihívásokra adható válaszok egyik legfontosabb és leghatékonyabb területe. Mivel a globális válság alapvetően ökológiai természetű, ehhez össze kell kapcsolni a NEFE politikát és az ökológiai politikát.

nefe

A jelen vizsgálat különösen is aktuális, mert éppen készül a magyar NEFE törvény. A javaslatok elsősorban ezt tartják szem előtt.

A máig elkészült hét éves beszámoló (2003-2009) és négy országstratégia (Szerbia, Vietnam, Bosznia, Moldova) tekintetében a vizsgálat teljes körűnek tekinthető.

A 23 vizsgálati szempont négy csoportra oszlik: fenntarthatóság vizsgálatok, megelőzés, környezeti szakterületek, helyi közösségek.

A mellékelt táblázatból jól kitűnik az időbeli fejlődés. A hét éves beszámolóban talált releváns említések száma évről évre jelentősen (a hét év alatt több mint egy nagyságrenddel) nő. Hasonlóan a négy országstratégia az elkészülésük sorrendjében egyre több és több releváns említést tartalmaz.

A 23 szempontból kettő nagy hangsúlyt kap a dokumentumokban: a partner ország igényeinek figyelembevétele kormányzati és helyi szinten.
Néhány szempont ígéretesen fejlődik az utóbbi időben: a klíma, a víz, a talaj és erdő, az élővilág.

Más szempontok épp csak megjelentek: helyi piac, energiatakarékosság, hulladék, nők egyenjogúsága, környezeti nevelés, családtervezés és az egészségügyi prevenció.

Végül néhány szempont még szinte teljesen hiányzik: a helyi közösségek hét pontjából négy, a megújuló energiák, a környezettudatos technológiai transzfer, a fenntarthatóság vizsgálat mindhárom pontja.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a fenntarthatóság még nem meghatározó alapszemlélete, hanem csak többé-kevésbé figyelembe veendő szempontja a magyar NEFE politikának. A javaslatok ezért paradigmaváltást sürgetnek. A NEFE törvény és az országstratégiák ne a gazdasági növekedést tekintsék célnak „az ökológiai szempontok figyelembe vételével", hanem a létalapok (talaj, erdők stb.) megőrzését. Hiszen a világgazdaság évtizedek óta növekvően „túllövésben" van, lepusztítja saját létalapjait, ami rendszerelméletileg összeomláshoz vezet. A szegénység megszüntetése illuzórikus cél marad, ha a klíma, az élővilág, a vizek, az erdők, a talajok továbbra is így romlanak.

Látszólag nincs kiút a csapdából:

 • gazdasági növekedés nélkül nő a szegénység,
 • gazdasági növekedéssel pedig létalapjainkat degradáljuk s így még sokkal nagyobb világnyomorba hullunk.

Csak akkor van esélyünk, ha mozgósítás-szerű gyorsasággal

 • egyrészt biztosítjuk a családtervezési lehetőségeket mindenkinek és felszámoljuk a ma még (a fejlett országokban is!) általános családtervezés-analfabétizmust,
 • másrészt áttérünk a környezethez alkalmazkodó civilizációs mintákra, életformákra.

A NEFE nem alamizsna, és nem is a „lemaradtak" bevonása egy fenntarthatatlan „fejlődésbe". A NEFE a történelem fordulópontján, amikor az emberiség túlterhelte egyetlen otthonunkat, a Föld bolygót, egy fenntartható civilizáció közös feltalálása kell legyen, amelyen fejlettek és fejlődok együtt dolgoznak.

NEFE-elemzes-2011-finalB

Executive Summary

Official Development Assistance (ODA) is one of the most important and most effective answer possible to the global challenges when it comes to such a small country as Hungary.
Due to the basically ecological nature of the global crisis, ODA policy has to be connected to ecological policy. This study is particularly actual, as we are in the middle of the preparation of the Hungarian ODA law. Proposals still can be implemented.

The present research analyses seven annual reports made between 2003-2009 and the four country strategies (Serbia, Vietnam, Bosnia, Moldova) published so far. We use 23 analytical aspects, divided into four groups: assessment on sustainability, prevention, environmental specialities and local communities.

The appended table remarkably shows the progress year by year. The number of relevant references found in the seven annual reports is significantly increasing year by year. This tendency can also be observed in the four country strategies. Two out of the 23 aspects are highly emphasized in the documents: the consideration of the demands of partner countries both on governmental and local level. Some aspects are promising recently: climate, water, soil and forests, and biodiversity. Other aspects have just appeared: local market, energy saving, waste, equal rights for women, environmental education, family planning and sanitary prevention. Eventually, some aspects are almost entirely missing e.g. four out of the seven points of the local communities, as well as renewable energies, environmentally conscious technological transfer and all the three points of assessment on sustainability.

To sum it up, it can be said that sustainability is not a decisive aspect of the Hungarian Official Development Assistance (ODA) yet — it is just a more or less considered one. This is the reason why these proposals urge a paradigm shift. The ODA law and the country strategies should not target economic growth „taking ecological aspects into consideration”, but the conservation of our basics for the existence (soil, forests, water, climate, biodiversity etc.) instead. As global economy is in a growing overshoot for decades, it erodes its own bases which leads to collapse - says the system theory. Eradicating poverty remains an illusive goal until our climate, biosphere, waters, forests, soils continue to deteriorate henceforward.

Apparently there is no way out of the trap as poverty deepens without economic growth, but continuous economic growth demotes our basics for the existence (soil, forests, waters, climate, biodiversity etc.), consequently we fall into a deeper, worldwide misery.

Our only chance (by quick mobilization) is to guarantee on the one hand family planning possibilities for everyone and eliminate the generally existing family planning-illiteracy (even in the developed countries), turn to such civilization models and lifestyles on the other hand that are adaptable for the environment.

The ODA is not a charity, and its aim is not to make the underdeveloped caught up with an unsustainable „development”. On the turning point of history (when mankind overburdened our only home, our planet Earth) the aim of ODA should be to invent a sustainable civilization, by common work of developed and developing countries.

NEFE ExSAnalysis 2003-2009 Englis

Euromapping

Euromapping magyar fordítás

Euromapping 2010 - english

A Föld népessége most: